Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-02-23 14:18:21 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy  w Przezmarku
 
Środowiskowy Dom Samopomocy  w Przezmarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Środowiskowego Domu Samopomocy  w  Przezmarku
 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-23
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Przezmarku dla strony https://sdsprzezmark.bip.powiat.elblag.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że: strona internetowa https://sdsprzezmark.bip.powiat.elblag.pl/ spełnia wymagania w 99,60%.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Część plików „pdf”  nie występuje w formie edytowalnej
Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki
– ustawienie wysokiego kontrastu
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-23
 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Śliwińska
 • E-mail:
 • Telefon: 55 230 43 14
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku
 • Adres: Przezmark 15A, 82–300 Elbląg
 • E-mail:
 • Telefon: 55 230 43 14
  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
                                                         Dostępność architektoniczna

                                 Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku, Przezmark 15 A
 
Do budynku prowadzi jedno wejście główne. W budynku znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dla osób niepełnosprawnych przystosowane są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.